Ihmisyys on toimintamme perusta

Ihmisyys ilmenee asiakaslähtöisenä työotteena, jossa asiakas otetaan huomioon kokonaisuutena. Voimavaralähtöisen toimintatavan kautta asiakasta tuetaan osallisuuteen vahvistaen asiakkaan kokemusta oman elämänsä subjektina olemisesta. Asiakkaan kohtaamisessa välittyy inhimillisyys, tasa-arvoisuus ja ammatillisuus. Asiakasta ohjataan ja tuetaan asiakkaan omista lähtökohdista käsin kunnioittaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Ihmisyys ilmenee moninaisessa toimintaympäristössämme suvaitsevaisuutena, toisten huomioon ottamisena ja työyhteisön erilaisuuden kunnioittamisena. Keskeistä on oman ja toisten tekemän työn arvostaminen sekä erilaisten menetelmien ja toimintamallien käyttämisen kunnioittaminen. Ymmärrämme, että asiakkaan tukemisessa tavoitteeseen pääsemiseen on olemassa monta tietä. Ihmisyys ilmenee henkilöstön tasapuolisena kohteluna sekä henkilöstön yksilöllisyyden ja ammatillisuuden arvostamisena. Ominaista on ihmisyyden ja välittämisen kulttuurin ilmeneminen, jossa yhteisöllinen toimintatapa on keskeistä.

.

Intohimonamme on oikea asenne

Asenteemme näkyy positiivisena otteena valmennuksessa, tukena ja tsemppinä asiakkaan tavoitteiden ja unelmien saavuttamisessa. Me etsimme yhdessä erilaisia ratkaisumalleja ja näkökulmia, sillä samaan päämäärään voi päästä useampaa reittiä. Työntekijätasolla asenteemme näkyy ratkaisukeskeisenä ja positiivisena työotteena; työtä tehdään pilke silmäkulmassa asiakaslähtöisesti. Työntekijät ovat mukana käytännön työn kehittämisessä ja kehittämistyössä asenne näkyy uskalluksena mennä eteenpäin sillä muutos on aina mahdollisuus. Mukavuusalue ei ole ainoa alue, jossa työtä tehdään. Kokonaisuudessa asenteemme näkyy kehittävänä ja rakentavana otteena, kekseliäisyytenä ja pyrkimyksenä toimia alalla edelläkävijänä. Säätiössä on hyvä tekemisen meininki, joka kantaa yli esteiden ja valaa uskoa tulevaan.

.

Työotteemme on raikas ja tavoitteellinen

Todellisien saavutusten takana on selvästi muotoillut tavoitteet. Tarkoituksemme on luoda asiakkaan kanssa yhdessä määritelty tavoite valmennusjaksolle. Tavoitteellinen valmennusjakso luo edellytykset asiakkaan hyvinvoinnin ja eheän elämän tukemiselle. Tavoitteiden kautta voidaan tehdä vaiheittaiset askelmat etenemisen tukemiselle. Tavoitteellisuus on yksi osallistamisen väline ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämäänsä. Tavoitteellisuus luo ammatillista aitoa välittämistä ja tukee samalla myös mahdollisuutta rakentaa yksilöllisiä kokonaisuuksia. Yhteneväisten tavoitteiden rakentaminen ja noudattaminen on joukkuelaji. Säätiön tavoite on olla toimijana ajan tasalla yhteiskunnassa tapahtuvissa muutoksissa sekä reagoida nopeasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Tavoitteellisuus toimii johtotähtenä, vuorovaikutteiselle yhteisen päämäärän suunnittelulle. Työntekijätasolla tavoitteellisuus antaa luvan raikkaaseen työotteeseen. Se luo mahdollisuuden kehittää ja kehittyä työssä ja yhteisössä.

.

Toimimme turvallisena yhteisönä osana yhteiskuntaa

Tarjoamme turvallisen ympäristön niille, jotka kokevat tällä hetkellä olevansa vailla yhteisön tarjoamaa osallisuutta. Tuemme asiakkaitamme mielekkääseen toimintaan yhteiskunnan jäseninä. Annamme valmennusta työyhteisön vaatimiin valmiuksiin. Kannustamme asiakkaitamme huolehtimaan sekä henkisestä että ruumiillisesta terveydestään. Kannustamme ja ohjaamme myös yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme yhteiskuntavastuunsa kantamiseen. Välitämme havaitsemiamme hyviä käytäntöjä muille asiakkaidemme hyväksi toimiville. Samaan päämäärään pyrkivien kanssa teemme yhteistyötä, emme kilpaile. Työyhteisömme tarjoaa turvalliset ja kannustavat puitteet työllemme niin materiaalisesti kuin henkisestikin. Teemme yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja suhtaudumme siihen sen edellyttämällä tavalla. Vaikutamme yhteisöön sen yksittäisten jäsenten kautta. Yhteisöllisyys näkyy myös laajassa verkostoitumisessamme.

.

Ratkaisumme ovat vastuullisia

Toimintamme on läpinäkyvää, kehittävää, rehellistä ja luotettavaa. Vastuumme on toimia eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi, pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti yhteisen vision mukaisesti. Henkilökunnalla on vastuu kaikista asiakkaista, ensisijaisesti heidän työllistymiskyvyn kehittymisestä. Asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti omat yksilölliset erityispiirteen huomioiden. Heitä kannustetaan ja ohjataan vastuullisuuteen tarjoamalla apua ja tukea omien asioidensa hoitamisessa sekä antamalla oikeita ja vastuullisia työtehtäviä. Asiakkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisön toimintaan sekä sen kehittämiseen on tärkeää. Toimimme itse ja kannustamme asiakkaitamme vastuullisuuteen myös yhteiskuntaa kohtaan. Valmennustoimintamme on eettistä, luottamuksellista, vuorovaikutteista ja tavoitteellista. Velvollisuutemme on luoda turvalliset työolosuhteet, perehdyttää asiakkaat työtehtäviin, tiloihin ja laitteisiin sekä ennaltaehkäistä vaaratilanteet ja onnettomuudet. Jokaisella on vastuu koko yhteisöstämme, välittää ja vaikuttaa niin pienistä kuin isoista asioista sekä omassa toimintayksikössä että toimiessaan muissa yksiköissä. Huolehdimme omasta hyvinvoinnistamme ja ammatillisesta kehittymisestämme. Vastuullista on huomata oman ja toisten toiminnan vaikutus, muuttaa tarvittaessa toimintatapoja, jotta asiat etenevät tehokkaasti ja oikein. Vastuullisuus näkyy työkulttuurissamme myös huomaavaisuutena, avuliaisuutena ja avoimuutena. Vastuullisuus näkyy ympäristön huomioon ottamisessa päivittäisissä toimissamme. Luottamus ja rehellisyys syntyvät kun teemme mitä lupaamme ja hoidamme asiat loppuun asti.